Your dashboard services.
Register to access all tools.

Lightning and surge protection for rooftop PV systems
DEHN chroni dachowe instalacje fotowoltaiczne

Ochrona odgromowa i przepięciowa dachowych instalacji fotowoltaicznych

Profesjonalne projektowanie na podstawie koncepcji ochrony odgromowej

Najczęściej stosowanymi instalacjami fotowoltaicznymi są instalacje dachowe. Są one szczególnie podatne na uszkodzenia spowodowane przez bezpośrednie i pośrednie uderzenia pioruna ze względu na ich ekspozycję.

Ponieważ instalacja PV jest podłączona bezpośrednio do instalacji elektrycznej budynku, wyładowania atmosferyczne mogą mieć poważne konsekwencje:

  • uszkodzenia budynku wynikające z bezpośredniego uderzenia pioruna lub pożaru,
  • obrażenia osób przebywających w budynku,
  • zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń elektronicznych spowodowane przez bezpośrednie lub pośrednie uderzenia pioruna.

Dlatego też niezbędna jest kompleksowa ochrona, którą należy starannie zaprojektować.

Analiza ryzyka – podstawa profesjonalnego projektowania

Profesjonalne projektowanie, które uwzględnia analizę ryzyka, jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego działania instalacji fotowoltaicznych. Analiza ryzyka, przeprowadzona zgodnie z normą EN 621305-2, powinna być dostosowana do danego budynku i musi uwzględniać ochronę odgromową i przepięciową.

Koordynacja międzybranżowa jest istotna

Najważniejszym celem instalatorów instalacji fotowoltaicznych jest optymalizacja wykorzystania powierzchni dachu. Natomiast instalatorzy elementów ochrony odgromowej muszą z kolei wziąć pod uwagę odstęp separujący1 niezbędny dla urządzenia piorunochronnego. Brak koordynacji może powodować poważne problemy. Dlatego też koordynacja działań między dekarzami / instalatorami urządzeń piorunochronnych i instalatorami instalacji fotowoltaicznych / elektrykami jest niezbędna nie tylko podczas budowy nowego budynku, ale także przy modernizacji instalacji dachowych.

1 Odstęp separujący: konieczna odległość między przewodem odprowadzającym i inną uziemioną metalową częścią budynku.

Budynek bez zewnętrznego urządzenia piorunochronnego

Przykład 1

Co się dzieje, gdy instalacja fotowoltaiczna jest zainstalowana na nowym budynku lub budynek jest w nią doposażony później ... Czy nowa instalacja wymusza stosowanie środków ochrony odgromowej dla całego budynku?

Einfamilienhaus A - DEHNshield® Basic B - DEHNbox TC180 C - DEHNcube YPV SCI 1000 C - DEHNcube YPV SCI 1000 D - DEHNguard® M E - UNI earthing clamps/saddle clamps

Wymagania i uwagi normatywne:

Jeśli zewnętrzne urządzenie piorunochronne nie jest zainstalowane (i nie jest to wymagane na podstawie analizy ryzyka zgodnie z IEC 62305-2), Dodatek 5 do normy DIN EN 62305-3 zaleca stosowanie odgranicznika przepięć typu 2 po stronie DC i AC w celu ochrony instalacji fotowoltaicznych przed zakłóceniami indukcyjnymi i przewodzonymi. Ponadto za pomocą odpowiednich ograniczników przepięć należy zabezpieczyć także interfejsy danych.

Kompleksowa ochrona

Instalacja jest chroniona od strony DC oraz AC, chronione są również interfejsy danych. Ustanowione jest połączenie wyrównawcze w celu zapewnienia kompleksowej ochrony instalacji na dachu budynku bez urządzenia piorunochronnego.

Budynek wyposażony w zewnętrzne urządzenie piorunochronne i z zachowanym odstępem separującym

Przykład 2

Jaj wygląda urządzenie piorunochronne dla budynków z zachowanym odstępem separującym?

Industriegebäude mit ausreichendem Trennungsabstand A - DEHNventil® B - BLITZDUCTOR® XTU B - BLITZDUCTOR® XTU C - DEHNguard® M YPV D - DEHNguard® M E - UNI earthing clamps/saddle clamps F | Lightning Protection

Wymagania i uwagi normatywne:

Zgodnie z Dodatkiem 5 do normy DIN EN 62305-3, preferowane jest urządzenie piorunochronne, które nie ma bezpośredniego połączenia z instalacją zasilania fotowoltaicznego przy zachowaniu niezbędnego odstępu separującego. Moduły muszą znajdować się w strefie chronionej odseparowanego układu zwodów.

Kompleksowa ochrona strony DC

Jeśli zostanie zachowany odstęp separujący obliczony zgodnie z IEC 62305-3, w celu ochrony falownika po stronie DC i modułów stosuje się ograniczniki przepięć typu 2. Liczba ograniczników przepięć (SPD) zależy od odległości od urządzenia, które ma być chronione. Dodatkowe urządzenie ochronne wymagane jest co 10 m.

Kompleksowa ochrona strony AC

Strona AC jest chroniona przez kombinowany ogranicznik przepięć w pobliżu miejsca przyłączenia do instalacji zasilającej. Jeśli odległość między przyłączem a falownikiem jest większa niż 10 m, zaleca się zainstalowanie kolejnego ogranicznika (typu 2) po stronie AC falownika.

Budynek wyposażony w zewnętrzne urządzenie piorunochronne, lecz bez zachowanego odstępu separującego

Przykład 3

Jak wygląda urządzenie piorunochronne dla budynków bez zachowanego odstępu separującego (np. z metalowym dachem)?

Industriegebäude ohne ausreichenden Trennungsabstand A - DEHNventil® B - BLITZDUCTOR® XTU B - BLITZDUCTOR® XTU C - DEHNcombo YPV SCI D - DEHNshield® Basic FM E | UNI earthing clamps/saddle clamps F | External lightning protection

Wymagania i uwagi normatywne:

Zgodnie z Dodatkiem 5 do normy DIN EN 62305-3, preferowane jest urządzenie piorunochronne, które nie ma bezpośredniego połączenia z instalacją zasilania fotowoltaicznego przy zachowaniu niezbędnego odstępu separującego. Jeśli nie da się zachować odstępu separującego obliczonego zgodnie z normą IEC 62305-2, zaleca się ustanowienie połączenia wyrównawczego i podłączenie ramy instalacji PV bezpośrednio do urządzenia piorunochronnego.

Kompleksowa ochrona strony DC

W celu ochrony falownika po stronie DC i modułów stosuje się kombinowane ograniczniki przepięć typu 1. Liczba ograniczników przepięć (SPD) zależy od odległości od urządzenia, które ma być chronione. Dodatkowe urządzenie ochronne wymagane jest co 10 m.

Kompleksowa ochrona strony AC

Strona AC jest chroniona przez kombinowany ogranicznik przepięć w pobliżu miejsca przyłączenia do instalacji zasilającej. Jeśli odległość między przyłączem a falownikiem jest większa niż 10 m, zaleca się zainstalowanie kolejnego ogranicznika (typu 1) po stronie AC falownika.

Powrót na górę