Oświadczenie o ochronie prywatności w DEHN POLSKA sp. z o.o.

§ 1 Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłana na żądanie klienta drogą e-mail.

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest DEHN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 16, 02-675 Warszawa.

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania / zameldowania / korespondencyjny;
 • numer PESEL/NIP oraz numer dowodu osobistego lub paszportu;
 • adres poczty elektronicznej lub inna forma komunikacji elektronicznej;
 • numery rachunków bankowych;
 • numery telefonów,
 • stanowisko.

§ 2 Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

 • zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania / zameldowania / korespondencyjnych, numerów telefonów w celu wysyłania dokumentacji niezbędnej do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówień i/lub umów oraz w celu prowadzenia korespondencji;
 • zbieranie imion, nazwisk, adresów zamieszkania / zameldowania / korespondencyjnych, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów PESEL / NIP oraz numerów dowodu osobistego lub paszportu, numerów rachunków bankowych w celu realizacji powierzonych zapytań,  zamówień, umów;
 • zbieranie adresów e-mail, adresów zamieszkania, numerów telefonów w celu prowadzenia korespondencji z klientem oraz używania ich w toku prowadzonych postępowań;
 • zbieranie imion, nazwisk, adresów, adresów e-mail, stanowisk służbowych w celu wysyłania wiadomości z ofertami Firmy;
 • zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów, numeru rachunku bankowego, stanowisk służbowych w celu przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.

§ 3 Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Polsce w siedzibie Firmy przy ul. Wołoskiej 16, 02-675 Warszawa, a także w oddziale Firmy przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, ponadto dane są przetwarzane w biurze Firmy przy ul. Literackiej 45i/2, 60-461 Poznań oraz przy ul. Wrzosowej 4b/7, 55-080 Smolec. Dane osobowe są również przetwarzane w TAX BENEFIT Roszkowski Murawski Doradcy Podatkowi sp. z o.o. przy ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie Firmy przy ul. Wołoskiej 16, 02-675 Warszawa znajdujących się w Polsce. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. działowi IT, pracownikom realizującym umowę z Tobą, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne polecenie administratorów. Ponadto twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

§ 4 Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego). Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania Danych, która jest dostępna w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłana na żądanie klienta drogą e-mail.

§ 5 Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych, który jest dostępny w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłany na żądanie klienta drogą e-mail.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Członkiem Zarządu, wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@dehn.pl lub list na adres ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa. Członek Zarządu rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.

 

Pobierz dokument "Oświadczenie o ochronie prywatności w DEHN POLSKA sp. z o.o."


 

Przesłałeś do nas prośbę o darowiznę?

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane w tym kontekście.