Your dashboard services.
Register to access all tools.

Oświadczenie o ochronie prywatności w DEHN POLSKA sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem”, niniejszym informujemy, że:

 

§ 1 Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłana na żądanie klienta drogą e-mail.

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest DEHN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 16, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034159, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213050036.

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres zamieszkania / zameldowania / korespondencyjny,
 • numer PESEL/NIP oraz numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • adres poczty elektronicznej lub inna forma komunikacji elektronicznej,
 • numery rachunków bankowych,
 • numery telefonów,
 • stanowisko.

§ 2 Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

 • zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania / zameldowania / korespondencyjnych, numerów telefonów w celu wysyłania dokumentacji niezbędnej do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówień i/lub umów oraz w celu prowadzenia korespondencji;
 • zbieranie imion, nazwisk, adresów zamieszkania / zameldowania / korespondencyjnych, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów PESEL / NIP oraz numerów dowodu osobistego lub paszportu, numerów rachunków bankowych w celu realizacji powierzonych zapytań,  zamówień, umów;
 • zbieranie adresów e-mail, adresów zamieszkania, numerów telefonów w celu prowadzenia korespondencji z klientem oraz używania ich w toku prowadzonych postępowań;
 • zbieranie imion, nazwisk, adresów, adresów e-mail, stanowisk służbowych w celu wysyłania wiadomości z ofertami Firmy;
 • zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów, numeru rachunku bankowego, stanowisk służbowych w celu przygotowania i przeprowadzenia szkolenia;
 • zbieranie imion, nazwisk, nazwy firmy/adresu zamieszkania lub do korespondencji, nr NIP/PESEL, numer rachunku bankowego dla celów związanych realizacją ciążących na Administratorze obowiązków z zakresu prawa podatkowego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Brak udostępnienia nam danych osobowych uniemożliwi lub znacznie utrudni nam ich realizację.

§ 3 Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Polsce w siedzibie Firmy przy ul. Wołoskiej 16, 02-675 Warszawa, a także w oddziale Firmy przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, ponadto dane są przetwarzane w biurze Firmy przy ul. Literackiej 45i/2, 60-461 Poznań oraz przy ul. Wrzosowej 4b/7, 55-080 Smolec. Dane osobowe są również przetwarzane w MDDP OUTSOURCING sp. z o.o sp.k., Aleja "Solidarności" 171, 00-877 Warszawa. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie Firmy przy ul. Wołoskiej 16, 02-675 Warszawa znajdujących się w Polsce. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. działowi IT, pracownikom realizującym umowę z Tobą, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne polecenie administratorów. Ponadto twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

§ 4 Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 6 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego) lub jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa jest krótszy, przez ten okres czasu. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania Danych, która jest dostępna w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłana na żądanie klienta drogą e-mail.

§ 5 Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo dostępu do nich, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych, który jest dostępny w siedzibie Firmy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przesyłany na żądanie klienta drogą e-mail. Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Członkiem Zarządu, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub list na adres ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa. Członek Zarządu rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.

Powrót na górę