Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN and Environment
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Od momentu założenia naszej firmy w 1910 r. ochrona środowiska zajmuje ważne miejsce w przyjętej przez nią filozofii, gdyż wszystko, co jest chronione przez nasze produkty, należy do naszego środowiska. Wszelkie uszkodzenia budynków lub dóbr materialnych nieuchronnie wywierają bezpośredni lub pośredni negatywny wpływ na środowisko, a tym samym na ludzi (np. pożar, zniszczenie lub wykorzystanie dodatkowych zasobów i energii na odbudowę lub reinwestycję).

Ochrona środowiska: spójna i kompleksowa

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności producentów za ochronę środowiska. Dlatego spójna i kompleksowa polityka ochrony środowiska jest integralną częścią filozofii naszej firmy.
 

  • Zarządzanie środowiskowe: Nasz Wydział Ochrony Środowiska jest zaangażowany w decyzje inwestycyjne oraz zmiany procesów produkcyjnych i korporacyjnych. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania naszej polityki ochrony środowiska.
  • Woda: W niektórych obiektach sanitarnych do spłukiwania toalet używamy wody deszczowej zamiast wody pitnej. Niewykorzystana woda deszczowa powraca do naturalnego obiegu poprzez punkty infiltracyjne i stawy.
  • Oświetlenie: Systemy oświetlenia z kontrolowaną jasnością i programowanym czasem włączania zapewniają energooszczędne i dostosowane do wymagań oświetlenie w budynkach produkcyjnych i administracyjnych.
  • Substancje niebezpieczne: Ciecze i chemikalia niebezpieczne dla wody są bezpiecznie przechowywane w specjalnych pomieszczeniach i magazynach. Instalacje potencjalnie szkodliwe dla środowiska oraz instalacje, w których przetwarzane są substancje niebezpieczne, są zintegrowane z systemem kontroli dostępu do budynku i są nieustannie monitorowane.
  • Zarządzanie recyklingiem: Współczesne zarządzanie odpadami i recyklingiem odbywa się poprzez procesy utylizacji, systemy pojemników oraz regularne szkolenia pracowników. Odpady poprodukcyjne są poddawane recyklingowi niezależnie.
  • Flota pojazdów: Pojazdy naszej floty są wyposażone w nowoczesną technologię niskiej emisji i niskiego zużycia paliwa (funkcja start-stop, filtr cząstek stałych). Spaliny naszych pojazdów firmowych są oczyszczane za pomocą technologii katalizatora SCR.
  • Zużycie energii: System zarządzania energią z regulacją szczytowego obciążenia umożliwia dopasowane i zmiejszone zużycie energii. Do wytwarzania sprężonego powietrza stosujemy najnowsze sprężarki o niskim zużyciu energii. Używanie ciepła odpadowego i drzwi szybkobieżnych zmniejsza straty energii w budynkach.
  • Wytwarzanie energii: Używamy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji własnej energii i ciepłej wody.


Certyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 14001

Od początku lat 90. XX w. systematycznie wdrażaliśmy system zarządzania środowiskiem i stał się on integralną częścią naszej firmy. W 2000 r. niezależni eksperci po raz pierwszy zbadali naszą firmę. Od tego czasu posiadamy certyfikat zgodności z uznaną międzynarodowo normą DIN EN ISO 14001.

Zgodność produktu

Czujemy się odpowiedzialni za nasze produkty przez cały okres ich użytkowania. Z tego powodu zdecydowana większość produktów DEHN, w stopniu bardziej rygorystycznym niż tego wymagają przepisy, spełnia wymagania dotyczące ograniczeń związanych z zastosowanymi substancjami.

RoHS2

Dyrektywa RoHS2 (2011/65 / UE) określa wartości graniczne substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Obecnie są to ołów, kadm, rtęć, chrom (VI), polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE).

Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać tych ograniczeń związanych z zastosowanymi substancjami - częściowo poprzez unikanie tych substancji (w przypadku prawie wszystkich produktów DEHN), chociaż tylko pewna część naszego asortymentu produktów faktycznie wchodzi w zakres dyrektywy RoHS2. W przypadku kilku produktów istnieje zwiększone zapotrzebowanie na ołów ze względu na funkcję (np. ołowiany zaczep kulowy do uziomów pionowych lub formowanych elementów z brązu).

Jesteśmy świadomi wymagań (UE) zawartych w nowelizacji (dyrektywa delegowana 2015/863), która obejmuje cztery plastyfikatory ftalan bis (2-etyloheksylu) (DEHP), ftalan butylu benzylu (BBP), ftalan dibutylu (DBP) i ftalan diizobutylu (DIBP). Pracujemy już nad terminową realizacją zapisów. Termin wdrożenia dla DEHN jako producenta urządzeń pomiarowo-kontrolnych upływa 22 lipca 2021 r. Informacje na temat zgodności z dyrektywą RoHS2 należy zaczerpnąć z deklaracji zgodności UE dla tych produktów, które są objęte zakresem jej stosowania.

W przypadku wszystkich innych produktów możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, podając numer katalogowy produktu.

REACH

Oprócz regulacji dotyczących wszystkich środków chemicznych w Unii Europejskiej, rozporządzenie REACH ((WE) nr 1907/2006) zawiera również wymagania dotyczące produktów:

  • obowiązek dostarczania informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) i substancjach podlegających zezwoleniu (załącznik XIV),
  • ograniczenia m.in. stosowania niektórych substancji w wybranych zastosowaniach (załącznik XVII).

Dalsze informacje na temat tych substancji w produktach DEHN, które znajdują się na liście kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC), można znaleźć w następującym oświadczeniu:

Uwaga: jeśli produkty są zgodne z RoHS2 przy odwołaniu się do wyjątków dotyczących ołowiu, producent mimo wszystko jest zobowiązany do podania informacji nt. substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

Powrót na górę