Your dashboard services.
Register to access all tools.

Ogólne warunki sprzedaży

I. USTALENIA OGÓLNE, ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1. Podane poniżej Warunki dotyczą każdej umowy sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym (dalej: Warunki Sprzedaży). Warunki niniejsze obowiązują strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot.

1.2. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie i stosowanie jakichkolwiek innych uzgodnień, klauzul i warunków, w tym dopisków ze strony Kupującego na Zamówieniu i wszelkiego typu "ogólnych warunków zakupów" strony kupującej. Takie warunki uważa się za nieuzgodnione między Stronami

1.3. Warunki sprzedaży Sprzedającego obowiązują jedynie w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego w bieżących i przyszłych stosunkach handlowych dla wszystkich przyszłych kontaktów handlowych z Zamawiającym.

II. OFERTA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY, ZASTRZEŻENIE W ZAKRESIE ZMIAN I PRAW AUTORSKICH

2.1. Zestawienie towarów oferowanych przez Sprzedającego znajduje się na stronie internetowej www.dehn.pl oraz we wszelkich materiałach i informacjach handlowych Sprzedającego takich jak zdjęcia, rysunki i parametry techniczne, dostępnych bądź przesyłanych do Kupującego. Zestawienie towarów, a także katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje o sprzedawanych towarach stanowią zaproszenie do składania ofert. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego zamówienia, dotyczącego zestawienia towarów, bez podania przyczyny odmowy.

2.2. Ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego jest złożenie przez Kupującego zamówienia. Kupujący składa zamówienia w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej.

2.3. Zawarcie między stronami umowy sprzedaży następuje z chwilą doręczenia Kupującemu przez Sprzedającego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub realizacji przez Sprzedającego dostawy, bądź też, w przypadku oferty złożonej przez Sprzedającego, w chwili złożenia przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty.

2.4. Sprzedający pisemnie potwierdza otrzymanie zamówienia do realizacji, wymienia ilość zamówionych towarów z podaniem ich symbolu i numeru katalogowego, proponowane terminy i warunki płatności, jak również termin i miejsce dostawy towaru, bądź też poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji zamówienia.

2.5. Informując o braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, Sprzedający może zaproponować odmienne warunki realizacji zamówienia poprzez niezbędne ograniczenie lub rozszerzenie jego wielkości lub zaproponować inne zmiany w stosunku do treści zamówienia. Propozycja warunków realizacji zamówienia odmiennych od treści Zamówienia złożonego przez Kupującego uważana jest za ofertę.

2.6. Towary Sprzedającego są dostarczane w opakowaniach jednostkowych, jak zostało to określone w katalogach lub materiałach i informacjach handlowych. W przypadku zamówienia innej ilości towaru niż zawarta w opakowaniu jednostkowym, uznaje się za uzgodnioną ilość i cenę następnego co do wielkości opakowania jednostkowego.

2.7. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania jego pracowników przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

2.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w jego towarach, zawsze gdy takie zmiany służą postępowi technicznemu lub są niezbędne na skutek innych okoliczności lub też są korzystne dla Kupującego.

2.9. Zdjęcia, rysunki, obliczenia i inna dokumentacja techniczna (dalej: utwór) dotycząca towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego stanowi wyłączną własność DEHN POLSKA sp. z o.o. Korzystanie lub rozporządzanie utworem bez wyraźnej zgody DEHN POLSKA sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej jest niedopuszczalne i zabronione.

III. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Podane w cennikach, informacjach handlowych i materiałach reklamowych ceny są niewiążące dla Sprzedawcy.

3.2. Ceny podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach są cenami netto. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, jako cenę netto rozumie się cenę fabryczną produktu, zawierającą koszt opakowania zwykle używanego w obrocie handlowym, niezawierającej podatku od towarów i usług. Sprzedający wystawia fakturę, powiększając cenę netto o wartość podatku od towarów i usług w wysokości stawki VAT, obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3.3. W przypadku zamówień, które w kwocie netto nie osiągnęły ustalonego minimum logistycznego w wysokości 2.500,00 PLN netto, Dostawca dolicza do faktury koszty wysyłki w ustalonej odrębnie kwocie.

3.4. Faktury VAT potwierdzające zawartą umowę sprzedaży wystawiane są przez Sprzedającego w chwili wysyłki towaru Kupującemu i przesyłane są pocztą elektroniczną za zgodą Zamawiającego lub pocztą na adres do doręczeń wskazany w umowie.

3.5. Przez zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży i/lub dostawy towarów na podstawie niniejszych Warunków Sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę dokumentu Faktury VAT w formie elektronicznej i przesyłane ich Kupującemu pocztą elektroniczną. Za brak zgody uważa się wyłącznie wyraźny sprzeciw Kupującego wyrażony na piśmie.

3.6. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego, przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.

3.7. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3.8. Kwota skonta może być potrącona tylko w przypadku, jeżeli Strony to uprzednio wyraźnie ustaliły i gdy zapłacone są wszystkie wymagalne należności Sprzedającego.

3.9. Jeżeli Zamawiający nie dokonał zapłaty w terminie, Sprzedający od kwoty zaległych należności może naliczyć odsetki umowne w maksymalnej wysokości przewidzianej przez przepisy prawa.

3.10. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego dodatkowego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.

3.11. Jeżeli Zamawiający dopuszcza się zwłoki w płatnościach, Sprzedający ma prawo do wyznaczenia Kupującemu dodatkowego terminu dla wykonania jego obowiązków z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływy terminu dodatkowego będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego.

3.12. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany do spełnienia świadczenia wzajemnego wcześniej, zaś po podpisaniu umowy przez strony okaże się, że zaspokojenie roszczeń Sprzedającego, szczególnie roszczeń o zapłatę ceny, jest wątpliwe z uwagi na stan majątkowy zamawiającego, Sprzedający może powstrzymać się od spełnienia świadczenia do chwili, gdy Kupujący nie zapłaci ceny lub nie da stosownego zabezpieczenia w wyznaczonym przez Kupującego terminie. Prawo do wskazania rodzaju i wysokości zabezpieczenia należy wyłącznie do Sprzedającego. Bezskuteczny upływ wskazanego terminu upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy. Kupujący na żądanie Sprzedającego ma obowiązek udzielenia informacji o stanie majątkowym.

3.13. We wzajemnych rozliczeniach między Stronami, Zamawiający nie może przedstawić Sprzedającemu swojej wierzytelności do potrącenia z wymagalnymi wierzytelnościami Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraźnie i na piśmie uzna roszczenia Zamawiającego lub zawrze ugodę przed sądem.

3.14. Koszty spłaty wierzytelności Sprzedawcy wynikających z zawartych przez strony umów sprzedaży i dostawy ponosi Zamawiający. Jako koszty spłaty wierzytelności rozumiane są wszelkie koszty związane z uzyskaniem należności, w tym koszty wynagrodzenia profesjonalnego podmiotu wykonującego na zlecenie sprzedawcy czynności windykacyjne.

IV. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI, ODSTĄPIENIE, WYDANIE ZABEZPIECZENIA

4.1. Towar dostarczany Zamawiającemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Zamawiającego w całości ceny sprzedaży (towar zastrzeżony). W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.

4.2. Dalsza sprzedaż towarów Sprzedawcy jest dozwolona tylko w ramach wymiany handlowej zgodnej z przepisami. Nie zezwala się Zamawiającemu na ustanowienie zastawów lub na tworzenie i przenoszenie innych zabezpieczeń na towarach będących w posiadaniu Sprzedawcy lub których cena nie została uiszczona w całości.

4.3. Zamawiający zobowiązuje się, iż tytułem zabezpieczenia wszystkich wierzytelności Sprzedawcy względem niego, wynikających z wszystkich umów sprzedaży i dostawy zawartych w ramach współpracy handlowej Stron, będzie cedował na Sprzedawcę swoje należności łącznie z wartością podatku VAT wynikające z dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego lub z wykonania dzieła z użyciem towarów zastrzeżonych do wysokości kwoty jego wymagalnych wierzytelności. W przypadku, gdyby towar zastrzeżony Sprzedawcy został odsprzedany lub użyty przez Zamawiającego w ramach umowy o dzieło z innymi, nie należącymi do Sprzedawcy towarami, niezależnie czy po uprzednim przerobieniu czy też nie, umowa cesji powstałych na tej drodze należności nastąpi tylko w wysokości wartości towaru zastrzeżonego.

4.4. W razie zawarcia przez Zamawiającego umowy dalszej sprzedaży lub wykonania dzieła, których przedmiotem jest towar zastrzeżony, Zamawiający ma obowiązek przekazać niezwłocznie informacje o odbiorcy i ustalonych cenach oraz zawarcia ostatecznej umowy cesji ze sprzedawcą na piśmie i do poinformowania dłużnika o cesji na rzecz Sprzedającego. Cesja wierzytelności nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty ceny.

4.5. W przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą ceny za zakupiony towar, który pozostaje nadal w posiadaniu Zamawiającego, zamawiający jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo wydać Sprzedającemu dostarczony towar w całości. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje - o ile strony nie ustaliły inaczej - odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Zamawiającego zobowiązań wobec Sprzedającego. Koszty dostarczenia towaru Sprzedającemu i przechowania w magazynie Sprzedającego ponosi Kupujący.

4.6. Jeżeli wartość udzielonych przez Zamawiającego zabezpieczeń przekracza wartość należności o więcej niż 10%, to Sprzedający jest zobowiązany do żądania retrocesji lub wydania. Wybór zabezpieczenia, które ma być wydane, leży w gestii Sprzedającego.

V. DOSTAWA I WYSYŁKA TOWARU

5.1. Sprzedający potwierdzając przyjęcie zamówienia, informuje Kupującego o terminie realizacji dostawy towaru. Dostawa towaru następuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu (Dalej: miejsca wydania towaru).

5.2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się dla Sprzedającego od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu Kupującemu lub przewoźnikowi z magazynu lub zakładu Sprzedającego. Jeżeli Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Kupujący.

5.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego np. mobilizacja, wojna, rebelia, strajk lub blokada, opóźnienie w dostawie surowców lub materiałów pomocniczych, opóźnienie dostaw realizowanych przez naszych kontrahentów lub innych tym podobnych. Do chwili ustania przeszkody, o której mowa w punkcie 8.3., Sprzedający może wstrzymać albo ograniczyć dostawę, względnie odstąpić od zawartej umowy. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

5.4. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.

5.5. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściami. Określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego.

5.6. W przypadku współpracy Stron w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania z tytułu nie zrealizowanych dostaw.

5.7. Transport do miejsca wydania towaru zapewnia Sprzedający na koszt Kupującego, chyba że szczegółowe ustalenia wskażą inaczej. Koszty dostawy poniżej minimum logistycznego ponosi zawsze Zamawiający. Sprzedający realizuje dostawę przez profesjonalną firmę spedycyjną. Towar również może być wydany Zamawiającemu w magazynie Sprzedającego. Koszty transportu zostaną uwzględnione na fakturze VAT opiewającej na cenę za towary i będą uiszczone w terminie i na warunkach przewidzianych dla zapłaty ceny sprzedaży.

5.8. Z chwilą wydania towaru Zamawiającemu wszelkie ryzyka związane z utratą towaru, zniszczeniem, zmianą jego właściwości, ilości, masy i wszelkich cech określonych w zamówieniu, przechodzą na Kupującego. W przypadku korzystania przez Sprzedającego z usług spedytora lub przewoźnika ww. ryzyka przechodzą na Kupującego w chwili wydania towaru spedytorowi, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu powstałych po tej chwili.

5.9. W momencie odbioru towaru w miejscu wydania towaru, Kupujący w obecności przedstawiciela Sprzedawcy bądź przewoźnika kwituje odbiór towaru w ilości i o masie przewidzianej w Zamówieniu. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru Kupujący traci uprawnienie do zgłaszania jakichkolwiek reklamacji dotyczących ilości bądź masy towaru.

VI. PRZYJĘCIE ZWROTU TOWARU BEZ ZOBOWIĄZANIA PRAWNEGO

6.1. Zakupiony niewadliwy i nieużywany towar może być zwrócony przez Zamawiającego jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą (nie wszystkie artykuły z asortymentu DEHN Polska podlegają możliwości zwrotu), w terminie 10 dni od momentu jego zakupu. Zwracany towar zostanie przyjęty przez Sprzedającego tylko w oryginalnych opakowaniach. Sprzedawca wyrażając zgodę na zwrot, wskazuje miejsce dostarczenia zwracanego towaru w Polsce lub w Niemczech. Koszty dostarczenia zwracanego towaru do magazynu Sprzedającego lub magazynu DEHN SE + Co KG z siedzibą w Niemczech ponosi Zamawiający. Towary wysłane przez Zamawiającego bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub w opakowaniach uszkodzonych, lub nieoryginalnych natychmiast i bez ich kontroli będą odsyłane na adres Zamawiającego na jego koszt.

6.2. Dla pokrycia kosztów przyjęcia zwrotu towaru Sprzedający pobiera od Zamawiającego opłatę manipulacyjną w wysokości wskazanej przez Sprzedającego.

6.3. Zwrócone towary będą księgowane na podstawie faktury korygującej.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

7.1. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru w momencie jego otrzymania oraz zawiadomić Sprzedawcę pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej o wykrytych wadach w terminie 1 dnia roboczego od daty jego otrzymania (zgłoszenie reklamacyjne). Kupujący lub przedstawiciel przewoźnika mają obowiązek zbadania towaru w momencie jego doręczenia pod kątem wad jawnych. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad jawnych. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić Sprzedającemu niezwłocznie po otwarciu opakowania.

7.2. W przypadku wykrycia wady ukrytej w okresie rękojmi Kupujący jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej wykrycia, sporządzić na tę okoliczność zgłoszenie reklamacyjne na piśmie. Zgłoszenie reklamacyjne stanowi podstawę dla rozpatrzenia reklamacji i winno być niezwłocznie przesłane Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Niedotrzymanie ww. terminu skutkuje utratą uprawnień z tytułu rękojmi.

7.3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób opisany w pkt 7.1 i 7.2 niniejszych Warunków Sprzedaży i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie poprzez doręczenie zgłoszenia reklamacyjnego w terminach wskazanych w pkt 7.1 i 7.2 niniejszych Warunków Sprzedaży.

7.4. Jeżeli Sprzedający odpowiada za wystąpienie wady w przedmiocie umowy, Sprzedawca według własnego uznania powyższą wadę usuwa (naprawa) lub dostarcza nowy, wolny od wady przedmiot umowy (dalej: działanie uzupełniające).

7.5. Kupujący ma prawo według własnego uznania do obniżki cen umownych lub do odstąpienia od umowy lub/i żądania wypłaty odszkodowania, jeżeli realizacja wybranego przez Sprzedającego działania uzupełniającego będzie nieskuteczna, albo nie zostanie zaakceptowana przez Kupującego albo Sprzedający wyraźnie oświadczy, że jest niemożliwa albo inne ważne z uwagi na obopólne interesy stron powody usprawiedliwiają natychmiastowe odstąpienie od umowy lub odszkodowanie. W przypadku jedynie drobnego naruszenia warunków umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia jedynie ograniczonych wad, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7.6. Roszczenia Kupującego z tytułu wad produktu ulegają przedawnieniu po 12 miesiącach od dnia dostawy towaru.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z POZOSTAŁYCH WZGLĘDÓW

8.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w razie nieumyślnego naruszenia nieistotnych obowiązków wynikających z zawartej umowy. W przypadku nieumyślnego naruszenia pozostałych obowiązków odpowiedzialność cywilna Sprzedającego ogranicza się do szkód przewidywalnych i typowych dla danej umowy.

8.2. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego odpowiada Kupujący, nawet jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.

8.3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień między stronami. Sprzedający nie ponosi jednak ww. odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń i instrukcji Sprzedającego.

8.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.

8.5. Jeżeli odpowiedzialność Sprzedającego zostaje wykluczona lub ograniczona, to wykluczenie lub graniczenie stosuje się także do osobistej odpowiedzialności pracowników i współpracowników.

IX. INFORMACJA O PRODUKCIE, BRAK OBOWIĄZKU DORADZTWA

9.1. Oferta na towary handlowe Sprzedającego przewidziana jest na potrzeby handlu branżowego i skierowana wyłącznie do branżowych użytkowników, niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

9.2. Sprzedający wraz z przedmiotem umowy udostępni Zamawiającemu informacje i instrukcje o produkcie (tj. instrukcje montażu, karty danych produktu). Sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Zamawiającego innego doradztwa technicznego wykraczającego poza powyżej określony zakres. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania, użytkowania czy przetwarzania produktów zakupionych przez Zamawiającego.

X. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO

10.1. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926) na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez DEHN POLSKA sp. z o.o. celem realizacji wszelkich umów zawartych przez strony. Wyrażona zgoda dotyczy również wszelkich działań podjętych przez DEHN POLSKA sp. z o.o. przed zawarciem kolejnych transakcji.

10.2. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego w formie listów poczty elektronicznej informacji handlowych o jego produktach i promocjach, planowanych szkoleniach. Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Dz.U.1997.45.286).

11.2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.

11.3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają pisemnej zgody Sprzedającego oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11.4. Miejscem wykonania umów pomiędzy stronami jest Warszawa.

11.5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy właściwe dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do zaskarżenia Zamawiającego w miejscu jego siedziby.

11.6. Niniejsze Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 19.03.2018 r.

Powrót na górę