Your dashboard services.
Register to access all tools.

Warunki gwarancji na ograniczniki przepięć DEHN

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

 1. DEHN POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034159, NIP: 5213050036, REGON: 016109820, zwana dalej „Gwarantem”, udziela przedsiębiorcom (w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego), zwanym dalej „Nabywcami”, gwarancji jakości i sprawnego działania ograniczników przepięć marki DEHN.
 2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się, iż „ogranicznik przepięć”, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, to urządzenie do ograniczania przepięć (SPD – surge protective device) zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN 61643-11.

OKRES TRWANIA GWARANCJI

 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży.

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA

 1. Ochrona gwarancyjna dotyczy produktów dystrybuowanych przez Gwaranta, zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, i na tym terytorium może być realizowana.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu w momencie jego wydania Nabywcy (wady fabryczne).

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych,
  2. uszkodzeń i wad powstałych w wyniku niewłaściwego albo niezgodnego z instrukcją przechowywania, montażu, użytkowania lub konserwacji,
  3. uszkodzeń i wad powstałych w wyniku działania siły wyższej,
  4. uszkodzeń powstałych w transporcie z przyczyn niezawinionych przez Gwaranta,
  5. produktów, w których dokonano samowolnych napraw, modyfikacji albo innych nieuprawnionych ingerencji,
  6. produktów, których stan uniemożliwia identyfikację ich numeru seryjnego albo daty produkcji oraz produktów, w których numer seryjny albo data produkcji zostały usunięte, zmodyfikowane lub podrobione,
  7. produktów, do których Nabywca nie może przedstawić dowodu zakupu.
 2. Odpowiedzialność Gwaranta jest ograniczona wyłącznie do wartości produktu będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta z tytułu ewentualnych szkód będących konsekwencją wad produktu będącego przedmiotem reklamacji jest wyłączona. Wszelkie roszczenia związane choćby pośrednio z wadą produktu mogą być dochodzone jedynie na podstawie niniejszej gwarancji.
 4. Niniejsza gwarancja wyłącza uprawnienia Nabywcy wynikające z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

UPRAWNIENIA GWARANCYJNE

 1. W przypadku uznania roszczeń z tytułu gwarancji Nabywcy przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, wolny od wad, albo zwrot ceny produktu będącego przedmiotem reklamacji w  przypadku, gdy nie będzie możliwa wymiana produktu na nowy.
 2. W przypadku uznania roszczeń Nabywcy z tytułu gwarancji, wadliwy produkt przechodzi na własność Gwaranta z chwilą przesłania do Nabywcy oświadczenia o uznaniu zgłoszenia roszczeń z  tytułu gwarancji i sposobie jej rozpatrzenia.
 3. W przypadku wymiany produktu na wolny od wad przez Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia produktu wolnego od wad.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Po stwierdzeniu wady produktu Nabywca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Gwarantowi na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3. Do zachowania uprawnień gwarancyjnych wystarczające jest przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres poczty elektronicznej [email protected].
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  1. datę sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego,
  2. nazwę Nabywcy, adres jego siedziby, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
  3. numer katalogowy produktu będącego przedmiotem reklamacji,
  4. numer faktury lub zamówienia będącego podstawą zakupu produktu będącego przedmiotem reklamacji,
  5. dokładny opis wady produktu, okoliczności, w jakich ją stwierdzono, oraz inne fakty, które mogłyby okazać się pomocne w zidentyfikowaniu przyczyn wadliwego działania urządzenia,
  6. żądanie Nabywcy w przypadku uznania reklamacji.
 3. W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Gwarant przekaże Nabywcy dane niezbędne do przesłania reklamowanego produktu. Koszty tej przesyłki, z zastrzeżeniem pkt 20, ponosi Gwarant.
 4. Nabywca zobowiązany jest do przesłania reklamowanego produktu w ciągu 7 dni od momentu wskazanego w punkcie poprzedzającym. Produkt będący przedmiotem reklamacji powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu, a do przesyłki powinien być dołączony numer reklamacji przekazany przez Gwaranta.
 5. Gwarant rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu maksymalnie 90 dni roboczych od dnia otrzymania produktu będącego przedmiotem reklamacji.
 6. Korzystając z uprawnień gwarancyjnych, Nabywa wyraża zgodę na wykorzystanie przez Gwaranta adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym w celu usprawnienia przebiegu postępowania reklamacyjnego.
 7. W przypadku uznania reklamacji koszty przesyłki produktu wymienionego ponosi Gwarant, a produkt wadliwy przechodzi na własność Gwaranta.
 8. Koszty nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, w tym przesyłki zwrotnej produktu będącego przedmiotem reklamacji, ponosi Nabywca. Za nieuzasadnione zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji uznaje się sytuacje, w których:
  1. produkt nie posiada wad, o których mowa w pkt 5,
  2. zachodzi jedna z przesłanek określonych w pkt 6,
  3. zgłoszenie wady nastąpiło po upływie terminu określonego w pkt 3,
  4. nie zostały dopełnione wymogi postępowania reklamacyjnego, o których mowa pkt 13, 14 lub 16.
 9. W przypadku dostarczenia Gwarantowi produktu będącego przedmiotem reklamacji bez zachowania procedury opisanej w punktach poprzedzających, Gwarant nie rozpocznie postępowania reklamacyjnego i wezwie Nabywcę do odebrania produktu w wyznaczonym czasie, po upływie którego wyznaczy Nabywcy 30-dniowy termin na odbiór produktu pod rygorem jego utylizacji.
 10. Niezależnie od uprawnień z tytułu niniejszej gwarancji, w przypadku braku zgodności produktu z umową sprzedaży, Nabywcy z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy (Gwaranta) oraz gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej, z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszej gwarancji.

 

Warszawa, 06.12.2023 r.

Powrót na górę