Ochrona biogazowni

Energia elektryczna, stanowiąca produkt końcowy w procesie przetwarzania biomasy, wytwarzana jest instalacjach z całkowicie zautomatyzowanym procesem technologicznym. W otoczeniu zbiorników fermentacyjnych i gazowych powstaje wybuchowa mieszanina gazu i powietrza. Dlatego te elementy biogazowni klasyfikowane są jako strefy zagrożone wybuchem.

Podstawą sukcesu ekonomicznego biogazowni jest jej prawidłowe zaprojektowanie. To samo dotyczy wyboru odpowiednich i ekonomicznie uzasadnionych środków ochrony, które mają na celu zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyładowania atmosferyczne i przepięcia.

DEHN chroni biogazownie

W tym celu należy przeprowadzić analizę ryzyka zgodnie z normą EN / IEC 62305-2 (zarządzanie ryzykiem). Ważnym aspektem tej analizy jest zapobieganie lub ograniczenie niebezpiecznej atmosfery wybuchowej (patrz niemieckie przepisy techniczne dotyczące bezpieczeństwa pracy / substancji niebezpiecznych, TRBS 2152-2). Jeżeli nie można zapobiec powstawaniu atmosfery wybuchowej przy pomocy podstawowych środków ochrony przeciwwybuchowej, należy podjąć dodatkowe środki ochrony przeciwwybuchowej, aby zapobiec zapłonowi tej atmosfery. Oznacza to konieczność montażu urządzenia piorunochronnego.

Analiza ryzyka pomaga stworzyć kompleksową koncepcję ochrony

Klasa LPS zależy od wyniku analizy ryzyka. Urządzenie piorunochronne zgodnie z II klasą LPS spełnia zwykłe wymagania dotyczące obszarów zagrożonych wybuchem. Jeżeli analiza ryzyka daje inny wynik lub cel ochrony nie może zostać osiągnięty za pomocą zdefiniowanego urządzenia piorunochronnego, należy podjąć dodatkowe środki w celu zmniejszenia ogólnego ryzyka.

DEHN oferuje kompleksowe rozwiązania do skutecznej ochrony przed potencjalnym zapłonem wywołanym przez uderzenie pioruna:

  • ochrona odgromowa / uziemienie,
  • odseparowana ochrona odgromowa,
  • połączenia wyrównawcze,
  • ochrona przepięciowa instalacji zasilających,
  • ochrona przepięciowa systemów informatycznych.