Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN protects biogas plants
Ochrona biogazowni

Ochrona biogazowni

Niezawodna ochrona biogazowni przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć

Energia elektryczna, stanowiąca produkt końcowy w procesie przetwarzania biomasy, wytwarzana jest w instalacjach z całkowicie zautomatyzowanym procesem technologicznym. Instalacje biogazowni są, z natury rzeczy, dość kosztowne, a ich działanie – podatne na zakłócenia. W otoczeniu zbiorników fermentacyjnych i gazowych powstaje wybuchowa mieszanina gazu i powietrza, co sprawia, że te elementy biogazowni klasyfikowane są jako strefy zagrożone wybuchem.

Aby zapewnić wysoką dostępność i niezakłócone funkcjonowanie biogazowni, niezbędne jest wdrożenie niezawodnego systemu ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć.

Właściwe projektowanie chroni instalację

Kompleksowa koncepcja ochrony biogazowni to:

  • zewnętrzna ochrona odgromowa zbiornika fermentacyjnego,
  • ochrona systemów przetwarzania gazu,
  • ochrona przepięciowa instalacji zasilających,
  • ochrona przepięciowa systemów informatycznych.

Odseparowane urządzenie piorunochronne zbudowane z wykorzystaniem przewodów o izolacji wysokonapięciowej jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania jako zewnętrzna ochrona odgromowa. Umożliwia zachowanie odstępów separujących i zapobiega niebezpiecznemu iskrzeniu oraz przeskokom iskrowym do przewodzących części instalacji.

Centrum badawcze DEHN

Przebadaj elementy instalacji

W Centrum Badawczym DEHN możemy przebadać instalację i jej elementy pod kątem zdolności przenoszenia prądów piorunowych oraz sprawdzić koordynację ograniczników przepięć z urządzeniami zamontowanymi w dalszej części instalacji.

Wśród naszych usług znajdują się także:

  • badania prądem piorunowym
    np. nieiskrzących połączeń wyrównawczych
  • badania koordynacji
    np. ograniczników przepięć z programowalnymi sterownikami logicznymi lub między iskiernikami separacyjnymi i kołnierzami izolacyjnymi
Powrót na górę