Your dashboard services.
Register to access all tools.

Nota prawna

Podmiotem odpowiedzialnym za treści dostępne na tych stronach jest

DEHN SE + Co KG

Rennweg 15
90489 Nürnberg
Niemcy

 

Siedziba: Norymberga
Sąd rejestrowy: Sąd Amtsgericht w Norymberdze HR A 681
NIP UE: DE 133 251 475

 

Wspólnik odpowiadający osobiście: HANS DEHN SE
Siedziba: Norymberga
Sąd rejestrowy: Sąd Amtsgericht w Norymberdze HR B 35977
Zarząd: Dr. Philipp Dehn (prezes), Helmut Pusch, Christian Köstler, Christian Höhler
Przewodniczący rady nadzorczej: Thomas Dehn

 

Dane adresowe spółki zależnej w Polsce:

DEHN POLSKA sp. z o.o.
ul. Wołoska 16
02-675 Warszawa

NIP: 521-30-50-036
REGON: 016109820
KRS: 0000034159
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 150.000,00 PLN

Członek Zarządu:
Jerzy Obuchowicz

Telefon:
+48 22 299-60-40
+48 22 299-60-41

E-mail:
[email protected]

Niniejsza nota prawa dotyczy także następujących profili w mediach społecznościowych:

DEHN SE + Co KG (dalej jako „my”) informuje o następujących kwestiach związanych z korzystaniem ze stron internetowych DEHN SE + Co KG (dalej jako „nasze strony internetowe”):

 

Odpowiedzialność

Treści znajdujące się na naszych stronach internetowych są sporządzane sumiennie, ponadto zawsze dokładamy wszelkich starań, aby umieszczać na stronach odpowiednie oraz aktualne informacje. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność oraz aktualność treści. Treści znajdujące się na naszych stronach internetowych są sformułowane w sposób ogólny i pełnią funkcję niewiążących informacji ogólnych. Nie zastępują one merytorycznego, indywidualnego doradztwa ani specjalistycznej oceny w jednostkowych przypadkach. Zastrzegamy prawo do modyfikacji, uzupełnienia oraz usunięcia w dowolnym momencie treści znajdujących się na naszych stronach internetowych. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody poza szkodami powstałymi z winy umyślnej albo na skutek rażącego niedbalstwa oraz szkodami osobowymi w postaci śmierci, uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia, a także poza przypadkami, kiedy wyłączeniu odpowiedzialności sprzeciwiają się bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie stałego, nieutrudnionego dostępu do naszych stron internetowych ani treści.

 

Hiperłącza i odniesienia do stron internetowych podmiotów trzecich

Na naszych stronach internetowych znajdują się hiperłącza i odniesienia do stron internetowych podmiotów trzecich. W chwili wywołania stron internetowych podmiotów trzecich użytkownik opuszcza nasze strony internetowe i przenosi się do oferty internetowej podmiotów trzecich. Nie mamy żadnego wpływu na treści znajdujące się na stronach internetowych podmiotów trzecich i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Treści znajdujących się na stronach internetowych podmiotów trzecich nie uznajemy za nasze. Jeśli poweźmiemy informację o sprzecznych z prawem treściach znajdujących się na stronach internetowych podmiotów trzecich, na które wskazaliśmy w formie hiperłącza albo odniesienia, usuniemy dane hiperłącze albo odniesienie.

 

Prawa autorskie

Wszystkie treści znajdujące się na naszych stronach internetowych, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki oraz pliki audio, wideo i animacji są chronione przepisami prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści przeznaczone do pobrania wolno wykorzystywać wyłącznie w niezmienionej formie i tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie wolno powielać, dystrybuować, reprodukować ani wykorzystywać treści w jakikolwiek inny sposób. Powyższe dotyczy także powielania, dystrybucji, reprodukcji i innego wykorzystania treści we fragmentach. Na niektórych z naszych stron internetowych znajdują się ponadto treści, w szczególności zdjęcia, które są przedmiotem praw autorskich podmiotów trzecich.

 

Znaki towarowe i logotypy

Znaki towarowe i logotypy znajdujące się na naszych stronach internetowych podlegają ochronie na mocy prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Wykorzystywanie, powielanie oraz stosowanie znaków towarowych i logotypów w jakiejkolwiek formie wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody. Powyższe dotyczy także wykorzystywania, powielania i stosowania we fragmentach.

Zestawienie naszych marek można znaleźć tu

Zastrzega się prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich. Ilustracje nie są wiążące.

 

Korzystanie z części naszych stron internetowych, które wymagają uprzedniej rejestracji

Jeśli określone części naszych stron internetowych wymagają uprzedniej rejestracji i akceptacji warunków użytkowania, to do korzystania z tych części naszych stron internetowych uzupełniająco stosuje się warunki użytkowania zaakceptowane podczas rejestracji. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają warunki użytkowania zaakceptowane podczas rejestracji.

 

Powrót na górę