Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNshort arc fault protection
Aktywna ochrona przed łukiem elektrycznym DEHNshort

Twoja rodzielnica niskiego napięcia wymaga nieustannie niezawodnej ochrony?

DEHNshort to modułowy system ochrony przed łukiem elektrycznym rejestrujący pojawienie się łuku przy pomocy czujników optycznych i prądowych. System jest indywidualnie konfigurowany pod kątem danej instalacji. Niezawodnie zabezpiecza rozdzielnice 690 V do 110 kA. To jeden z najszybszych systemów ochrony na rynku - dzięki krótkiemu czasowi zadziałania (rzędu milisekund) energia zakłócenia jest ograniczana do minimum. DEHNshort wyznacza nowy poziom ochrony osób i urządzeń, znacznie przewyższający wymogi zawarte w normie IEC TR 61641.

 

Najczęstsze przyczyny powstawania łuku elektrycznego:

  • błąd ludzki podczas wykonywania prac w rozdzielnicy,
  • zanieczyszczenia,
  • ciała obce (np. pozostawione narzędzie),
  • przedostanie się zwierząt do wnętrza rozdzielnicy.

Oznacza to, że ryzyko istnieje zawsze, nawet w przypadku najnowocześniejszych rozdzielnic.

System ochrony przed zwarciami łukowymi zapewnia bezpieczeństwo: największa możliwa dostępność (niezawodność) systemu i ochrona pracowników.

Rejestracja
Przekładnik prądowy zainstalowany na wejściu zasilania wykrywa przetężenie prądu pojawiające się jednocześnie z powstawaniem łuku i przekazuje informację do odpowiedniego rejestratora. Czujniki optyczne wykrywają błysk światła spowodowany przez pojawienie się luku i przekazują ten sygnał do rejestratora. W zależności od potrzeb stosuje się czujniki światłowodowe lub optoelektroniczne.

 

Analiza
W rejestratorze sygnały z czujników przekształcane są w powiązane ze sobą sygnały cyfrowe i informacje logiczne. Jeżeli spełnione są wszystkie kryteria sygnalizujące pojawienie się łuku, generowane są rozkazy dotyczące wyłączenia i gaszenia łuku. Do jednostki zwierającej wysyłane są sygnały poprzez kable światłowodowe. Sygnał wyzwalający dla głównego wyłącznika zasilania może być zrealizowany za pomocą bezpotencjałowych styków przekaźnika. Diody LED wskazują aktualny stan systemu. Ponieważ urządzenia rejestrujące są wbudowane w drzwi rozdzielnicy, stan systemu jest widoczny również wtedy, gdy są one zamknięte.

 

Gaszenie łuku elektrycznego
W celu zgaszenia łuku w jak najkrótszym czasie rejestrator steruje działaniem odpowiedniej jednostki zwierającej. Dzięki działaniu obydwu jednostek zwierających prąd zwarcia łukowego przekształca się w prąd niskoomowego zwarcia metalicznego, powodując zapad napięcia i wygaszenie łuku. Użycie tyrystorów mocy zapewnia krótsze czasy komutacji, które w dotychczasowych rozwiązaniach nie były możliwe do zrealizowania.

 

Odłączenie
Jednocześnie z sygnałem do jednostki zwierającej rejestrator – poprzez bezpotencjałowy zestyk przekaźnika – wysyła polecenie wyłączenia do wyzwalaczy wszystkich wyłączników zasilania, odłączając od sieci zasilającej sekcję rozdzielnicy, w której pojawił się luk elektryczny.

 

Ponowne uruchomienie
Rozdzielnica może być ponownie uruchomiona po usunięciu przyczyny powstania zwarcia łukowego, wymianie jednostek zwierających i zresetowaniu rejestratorów.

DEHNshort

Obejrzyj film

Gaszenie zwarć łukowych, gdy tylko się pojawią

Zwarcia łukowe w rozdzielnicach powodują uwolnienie ogromnej ilości energii. Wartości temperatury i ciśnienia są bardzo duże. Skutkiem jest awaria lub nawet całkowite zniszczenie rozdzielnicy, a także wszystkich podłączonych do niej urządzeń i instalacji. Potrzebne są zatem środki ochronne, takie jak system DEHNshort, który umożliwia szybkie i niezawodne gaszenie łuku elektrycznego.

Powrót na górę