DEHN POLSKA
START
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Zaloguj się / Zarejestruj się

Publikacje: pomoce dla projektanta / normy

Najnowsze normy z zakresu ochrony odgromowej

Projektując i wykonując instalację ochrony odgromowej, warto zapoznać się z najnowszymi normami z zakresu ochrony odgromowej ustanowionymi przez PKN w latach 2008-2009. Normy te dostępne są w języku polskim.

Norma Zakres tematyczny
PN-EN 62305-1:2008
Ochrona odgromowa - Część 1:
Wymagania ogólne

Norma określa podstawowe wymagania dotyczące ochrony odgromowej obiektów włącznie z ich instalacjami, zawartością i osobami oraz urządzeń usługowych przyłączonych do obiektu. Zawiera ogólne zasady tworzenia strefowej koncepcji ochrony. Nie obejmuje:

  • urządzeń kolejowych;
  • pojazdów, okrętów, samolotów, instalacji przybrzeżnych;
  • wysokociśnieniowych rurociągów podziemnych;
  • rurociągów oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych nie przyłączonych do obiektu.

W normie określono podstawowe parametry prądu piorunowego, skutki jego oddziaływanie w zależności od rodzaju obiektu i przeznaczenia oraz zasady symulacji prądów piorunowych do badania zagrożenia.

PN-EN 62305-2:2008
Ochrona odgromowa - Część 2:
Zarządzanie ryzykiem

Norma ma zastosowanie do oszacowanie ryzyka powodowanego przez piorunowe wyładowania doziemne w obiektach budowlanych i urządzeniach usługowych. Rozważane są wyładowania bezpośrednie w obiekty i instalacje oraz wyładowania w ich sąsiedztwie. Przedstawiono zasady oszacowania poszczególnych komponentów ryzyka dla obiektu budowlanego oraz instalacji. Opracowana procedura oszacowania ryzyka w połączeniu z wyborem granicznej wartości ryzyka umożliwia właściwy dobór środków ochrony.

PN-EN 62305-3:2009
Ochrona odgromowa - Część 3:
Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia

W normie zawarto wymagania dotyczące ochrony obiektów przed szkodami fizycznymi za pomocą LPS i ochrony istot żywych przed porażeniem napięciami dotykowymi i krokowymi w pobliżu urządzenia piorunochronnego. Oprócz podstawowych rozwiązań dla typowych obiektów przedstawiono również:

  • ogólne zasady projektowania LPS w obiektach o dowolnej wysokości;
  • ustalenie środków ochrony istot żywych przed porażeniem napięciami dotykowymi i krokowymi;
  • podstawowe informacje dotyczące ochrony odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem.

Omówiono również zakresy konserwacji i przeglądów systemów ochrony odgromowej.

PN-EN 62305-4:2009
Ochrona odgromowa - Część 4:
Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych

Norma przedstawia podstawowe zasady projektowania, wykonania, utrzymania, sprawdzania i testowania systemu środków ochrony przed oddziaływaniem LEMP na urządzenia elektryczne i elektroniczne wewnątrz obiektu. Środki ochrony powinny zapewnić ograniczenie ryzyka trwałych szkód wywołanych przez piorunowy impuls elektromagnetyczny. Szczególną uwagę zwrócono na zasady uziemiania i wyrównywania potencjałów oraz ekranowanie przez impulsem piorunowym. Określono również ogólne zasady koordynacji działania urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej w systemach wielostopniowych.

Norma PN-EN 62305

Nowa norma PN-EN 62305 zwraca większą uwagę na parametry jakościowe elementów stosowanych do budowy LPS (urządzenia piorunochronnego). W pierwszym arkuszu normy PN-EN 62305-1:2008 omówione zostały szczegółowo m.in. efekty oddziaływania prądu pioruna na elementy LPS z uwzględnieniem możliwych uszkodzeń tych elementów. Podane zostały również istotne kwestie i parametry probiercze, jakimi winny być skontrolowane elementy wykorzystywane do budowy LPS (tablica D1).

W punkcie E.5.5 normy PN-EN 62305-3 wyraźnie zaznaczono, że elementy LPS powinny wytrzymywać bez uszkodzenia skutki prądu pioruna i przypadkowe naprężenia. Jednocześnie zapisano, iż można to osiągnąć poprzez dobór elementów, które przeszły pomyślnie badania zgodnie z wieloczęściową normą PN-EN 50164.

W ofercie firmy DEHN znajduje się wiele elementów, które przeszły testy zgodnie z zapisami wieloarkuszowej normy PN-EN 50164.